Klerks Security | Voorwaarden
21668
page,page-id-21668,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, welke Klerks Security sluit
met betrekking tot het verrichten van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden voor haar
opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die aan het
sluiten van een dergelijke overeenkomst vooraf gaan en op de diensten en werkzaamheden die voor
het sluiten daarvan door Klerks Security zijn verricht.
2. De eigen voorwaarden van de opdrachtgever, welke hij van toepassing zou wensen te verklaren op het
lid 1 vermelde overeenkomsten en de aan te sluiten daarvan voorgaande stadia, zijn niet van
toepassing, tenzij Klerks Security deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.
3. Indien met betrekking tot de verlenen diensten twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in
dagtekening.
4. Met het sluiten van een overeenkomst, zoals hier bedoeld, verplicht Klerks Security zich haar diensten
en werkzaamheden zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging, naar beste weten en kunnen te
verrichten, met inachtneming ban de overheidswege gestelde eisen voor particuliere
beveiligingsorganisaties.
5. Alle offertes van Klerks Security verbinden slechts, indien deze schriftelijk zijn gedaan en door de
cliënt schriftelijk zijn aanvaard. Door de opdrachtgever gedane verzoeken tot het verrichten van
diensten of het uitvoeren van werkzaamheden verbinden slechts indien schriftelijk door Klerks
Security zijn aanvaard dan wel met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.
6. Indien en voor zover van deze algemene voorwaarden, dan wel de tussen het bedrijf en de cliënt
gesloten overeenkomst wordt afgeweken, dienen de afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn
overeengekomen. De bepalingen van deze algemene voorwaarden waarvan niet uitdrukkelijk wordt
afgeweken blijven onverkort van toepassing.

Artikel 2. Prijswijziging

1. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging. Klerks
Security is bevoegd kostprijsverhogende wijzigingen, welke in verband staan met wijzigingen ten
gevolge van, onder meer, de toepassing van de in de CAO particuliere beveiligingsbedrijven en
recherche bureaus opgenomen prijsindexclausule op basis van het consumentenprijsindexpercentage,
door te berekenen, zulks met inachtneming van de in dit verband door de overheid gestelde en nog te
stellen regels. Deze bevoegdheid ontstaat eerst nadat drie maanden zijn verstreken sedert het tijd stip
waarop Klerks Security en de cliënt de overeenkomst hebben gesloten.

Artikel 3. Betaling

1. Klerks Security is gerechtigd aan het begin van de termijn waarover moet worden betaald haar factuur
bij de opdrachtgever in te dienen.
2. Tenzij anders is overeengekomen dienen de betalingen te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum, zonder enige verrekening of korting.
3. In geval de opdrachtgever een of meer verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de
opdrachtgever vanaf de vervaldatum aan Klerks Security een rente verschuldigd over alle late
betalingen gelijk aan de wettelijk rente vermeerderd met 2%. De opdrachtgever wordt dan tevens de
administratie- en inningskosten, daaronder begrepen de gerechts- en deurwaarderskosten verschuldigd welke steeds 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, tenzij de werkelijke kosten
hoger zijn, in welk geval de werkelijke kosten mogen worden gevorderd.

Artikel 4. Beëindiging en verlenging

1. De overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij and ers wordt overeengekomen.
Partijen zijn gerechtigd een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen, met inachtneming van
een opzegtermijn van twee maanden.
2. Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de contractsduur geacht te zijn verlengd
voor een jaar en daarna telkens weer, tenzij de overeenkomst uiterlijk twee maanden voor de datum
van de afloop van de periode door de cliënt of Klerks Security per aangetekende brief is opgezegd.

Artikel 5. Ontbinding

1. Als ontbindende voorwaarde voor de tussen partijen gesloten overeenkomst geldt de omstandigheid
dat één van beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard, danwel (voorlopige) surséance
van betaling verkrijgt.
2. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting die uit deze overeenkomst voortvloeit
voldoet is Klerks Security na één vruchteloze aanmaning gerechtigd de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten danwel te ontbinden, zulks zonder dat Klerks Security tot enige
schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de verder aan Klerks Security
toekomende rechten.
3. In geval faillissement of surséance van betaling zich bij opdrachtgever dreigt voor te doen is Klerks
Security bevoegd zijn prestaties op te schorten.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

1. Klerks Security is nimmer aansprakelijk voor schade welke bij de toegepaste wijze van werken niet te
vermijden is, indien door of namens de opdrachtgever geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen
deze wijze van werken of indien door of namens de opdrachtgever of door de omstandigheden geëiste
spoed tot deze wijze van werken dwingt.
2. Klerks Security is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever onvoldoende of onjuiste
informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door Klerks Security te verrichten diensten of
werkzaamheden zijn vastegesteld en uitgevoerd.
3. Klerks Security is slechts aansprakelijk voor schade van de cliënt vooroorzaakt door die het gevolg zijn
van grove schuld of opzet bij de leiding of het personeel van Klerks Security. Onverminderd de eigen
aansprakelijkheid van Klerks Security, zullen de werknemers van Klerks Security jegens de
opdrachtgever niet persoonlijk aansprakelijk zijn ter zake van schade veroorzaakt in de
dienstbetrekking, tenzij het betreft opzettelijk of door grove schuld toegebrachte schade.
4. Klerks Security is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever zich tegen die schade heeft
verzekerd, dan wel zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren. De opdrachtgever vrijwaart Klerks
Security voor aanspraken van verzekeraars dienaangaande.
5. Klerks Security is niet aansprakelijk voor gevolgschade noch voor bedrijfsschade.
6. De aansprakelijkheid Klerks Security is beperkt tot een bedrag dat in het desbetreffende geval onder
de beroepsaansprarkelijkheidsverzekering van Klerks Security wordt uitbetaald, te vermeerderen met
het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor haar
rekening komt. Een kopie van de huidige polis is op verzoek in te zien op het kantoor van Klerks
Security.
7. Bij gebruik van eigendommen van Klerks Security wordt opdrachtgever geacht te zijn verzekerd voor
eventuele schade, verlies en/of diefstal betreffende de eigendommen van Klerks Security. Indien er geen aanspraak kan worden gemaakt op de verzekering om wat voor reden dan ook, zullen eventuele
onkosten ter vervanging of reparatie verhaald worden bij opdrachtgever.
8. Klerks Security is niet aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever niet binnen één week na het
schadevoorval Klerks Security per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld, en Klerks
Security, doordat de opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan,
in zijn mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan in te stellen.
9. De aansprakelijkheid van Klerks Security voor schade die het gevolg is van noodzaak tot het vervangen
van sleutels en/ of sloten, doordat het personeel van Klerks Security sleutels en dergelijke, die in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst aan Klerks Security werden toevertrouwd, is
kwijtgeraakt, is beperkt een bedrag dat in het desbetreffende geval onder de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Klerks Security wordt uitbetaald, te vermeerderen met het
bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor haar
rekening komt. Klerks Security is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat onbevoegden zich
samen met verloren of kwijtgeraakte sleutels toegang tot de locaties, waarop de overeenkomst
betrekking heeft, hebben verschaft. Een kopie van de huidige polis is op verzoek in te zien op het
kantoor van Klerks Security.

Artikel 7. Overmacht

1. Klerks Security is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen
werkzaamheden, indien zulks het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval
verstaan oorlog, staat van oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire
of andere machtsovername en plunderingen in verband met deze omstandigheden, stakingen en
andere arbeidsconflicten bij Klerks Security., stakingen en andere arbeidsconflicten elders voor zover
Klerks Security daardoor in zijn dienstverlening wordt bemoeilijkt, kraakacties, ernstige
belemmerende weersomstandigheden, verkeersstoornissen, storingen in de door Klerks Security
gebruikte vervoersmiddelen en andere apparatuur, stroomuitval en meer in het algemeen elke
oorzaak die niet aan Klerks Security kan worden toegerekend. Het voorgaande laat onverlet de
verplichting van Klerks Security zoveel mogelijk te proberen overmachtsituaties te voorkomen en te
vermijden.

Artikel 8. Vrijwaring

1. De opdrachtgever vrijwaart Klerks Security voor aanspraken van derden jegens Klerks Security op haar
personeel, ter zake van het verlies van of schade aan goederen ten aanzien waarvan Klerks Security
diensten of werkzaamheden dient te verrichten. Dit één en ander voor zover die aanspraken de
hiervoor genoemde maxima zouden overschrijden.

Artikel 9. Ontdekking van strafbare feiten

1. Indien personeel van Klerks Security een strafbaar feit ontdekt, wordt dat aan de opdrachtgever
gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte ter zake van dit strafbaar feit wordt genomen
door de opdrachtgever. Die aangifte zal door het personeel van Klerks Security alleen ten verzoeke
van de opdrachtgever en onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever worden gedaan. De
opdrachtgever vrijwaart Klerks Security en haar personeel voor alle aanspraken van derden, ter zake
van een dergelijke aangifte, ongeacht of Klerks Security of zijn personeel met betrekking tot de
aangifte enig verwijt valt te maken.

Artikel 10. Overname personeel

1. De opdrachtgever zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op of medewerking
verlenen of doen verlenen, in welke vorm dan ook, aan een personeelslid dat voor Klerks Security werkzaam is, om bij hem in dienst te treden of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te
verrichten, zulks onder verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van € 11.345.00 per overtreding.

Artikel 11. Personeel

1. Klerks Security kiest de persoon/personen aan de hand van door de opdrachtgevers aan Klerks
Security verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden. Klerks Security is geheel
vrij in de keus van de persoon of personen die het op aanvraag stuurt.
2. De opdrachtgever zal aansprakelijk zijn ter zake van en Klerks Security vrijwaren tegen eventuele
vorderingen van personeel tot vergoeding van schade geleden door personeel, doordat een aan het
personeel toebehorende en door deze in het kader van een aan hem/haar opgedragen
werkzaamheden gebezigde zaak, is beschadigd.
3. De opdrachtgever is jegens Klerks Security verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen,
waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede
omtrent het verrichten van de arbeid zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken,
dat het ter beschikking gestelde personeel tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover
beschermd is, als redelijkerwijze in verband met de aard van de arbeid gevorderd kan worden.
4. Zijn die verplichtingen niet nagekomen, dan is de opdrachtgever jegens Klerks Security gehouden tot
vergoeding van de schade aan het personeelslid dientengevolge in de uitoefening zijner
dienstvervulling, werktaak en werkzaamheden overkomen, tenzij door hem het bewijs wordt geleverd
dat die niet-nakoming aan overmacht, of die schade in belangrijke mate mede aan grove schuld van
het personeelslid ten gevolge van het niet nakomen dier verplichtingen door de opdrachtgever, in de
uitoefening zijner dienstvervulling, werktaak en/ of werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat
daarvan de dood het gevold is, is de opdrachtgever jegens de overblijvende echtgenoot, de kinderen
of de ouders van de overledene die door zijn/ haar arbeid plegen te worden onderhouden, verplicht
tot schadevergoeding, tenzij door hem het bewijs wordt geleverd dat die niet-nakoming aan
overmacht of de dood in belangrijke mate mede aan grove schuld van de overledene is te wijten.
5. De voor het personeel voor de duur van de opdracht geldende uurbeloning wordt vastgesteld bepaald
op basis van de CAO voor Particuliere Beveiligingsorganisaties, zulks mede aan de hand van de
functieomschrijving, welke van de opdrachtgever wordt verkregen. Indien op enig moment wordt
vastgesteld dat deze functieomschrijving niet overeenstemt met de functie in kwestie zal Klerks
Security de beloning corrigeren overeenkomstig de juiste functieomschrijving en zal het aan
opdrachtgever in rekening gebrachte tarief dienovereenkomstig worden aangepast.
Wanneer gedurende een opdracht de functie wijzigt in die zin, dat deze functie overeenkomt met
werkzaamheden welke lager gekwalificeerd zijn, dan zal het aanvankelijk geldende tarief ongewijzigd
blijven.
6. Bij de werving, selectie en het ter beschikking stellen van personeel aan de opdrachtgevers laat Klerks
Security met inachtneming van de wettelijke bepalingen, de CAO Particuliere Beveiliging en de
onderhavige algemene voorwaarden bij de behartiging van de belangen van ter beschikking te stellen
krachten en opdrachtgevers bij het maken van onderscheidingen zich alleen leiden door functionele
eisen.
7. Ter voorkoming van het maken voor ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet-functie
relevante eisen bij het verstrekken van inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden, als
bedoeld in bovenstaand lid 6, door de opdrachtgevers niet kunnen worden gesteld, noch zullen zij
door Klerks Security worden gehonoreerd.

Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen in verband met de totstandkoming en uitvoering van deze overeenkomst worden in
eerste instantie door de bevoegde rechter te Breda beslecht, tenzij partijen gezamenlijk de voorkeur
geven aan een bevoegde rechter elders.